เกี่ยวกับเรา


หลักการและเหตุผล

วิสัยทัศน์/พันธกิจ

วัตถุประสงค์หลักการและเหตุผล

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี เป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ตลอดระยะเวลากว่า 30 ปีที่มหาวิทยาลัยพัฒนาและผลิตบัณฑิตเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของท้องถิ่น และสร้างบัณฑิตให้มีศักยภาพในการแข่งขันในระดับสากล รวมถึงความมุ่งมั่นที่เน้นการพัฒนาบุคลากร การพัฒนาด้านการวิจัยและการสอน จนทำให้คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ได้รับการจัดอันดับให้เป็นมหาวิทยาลัยที่มีศักยภาพในด้านการสอนอยู่ในอันดับ ที่ 18 และ ได้รับการจัดให้อยู่ในอันดับที่ 30 ของมหาวิทยาลัยมีศักยภาพในด้านการวิจัย (จากผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยไทย โดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาประจำปี 2549)

ในภาวะปัจจุบัน อัตราการว่างงานของบัณฑิตทั่วประเทศในบางสาขาวิชามีจำนวนสูงขึ้น ตลอดจนรัฐบาลได้กำหนดนโยบายเพื่อส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการหน้าใหม่ เพื่อให้บัณฑิตที่ยังไม่มีงานทำ ผู้ถูกเลิกจ้างงาน ตลอดจนผู้สนใจทั่วๆ ไป สามารถสร้างธุรกิจหรือสถานประกอบการด้วยตนเองได้ ด้วยเหตุนี้สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงกำหนดนโยบายสนับสนุนให้มีหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษาขึ้น เพื่อเป็นแรงขับเคลื่อนและผลักดันนักธุรกิจหน้าใหม่หรือผู้ประกอบการหน้าใหม่ให้เกิดขึ้นได้อย่างเป็นรูปธรรม และด้วยศักยภาพของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีในปัจจุบัน มีความพร้อมที่จะเป็นหน่วยสนับสนุนและบ่มเพาะ บัณฑิต นิสิต นักศึกษา อาจารย์ ตลอดจนผู้สนใจทั่วไป ที่มีความต้องการประกอบธุรกิจ แต่ขาดปัจจัยในเรื่ององค์ความรู้ทางวิชาการ การประกอบธุรกิจ สถานที่ งบประมาณ และการสนับสนุนในด้านต่าง ๆ ได้ใช้หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี เป็นแหล่งเพิ่มพูนความรู้ ประสบการณ์ วิธีการดำเนินธุรกิจ การประยุกต์ใช้องค์ความรู้ทางด้านวิจัย เทคโนโลยีใหม่ ๆ และก่อให้เกิดการประกอบธุรกิจเบื้องต้นได้จริงภายในหน่วยบ่มเพาะ และเมื่อการดำเนินธุรกิจเข้มแข็ง และผ่านการบ่มเพาะจนสุกงอมแล้ว สมาชิกหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจก็พร้อมที่จะก้าวเข้าสู่ภาคธุรกิจอุตสาหกรรมเต็มตัว และพร้อมที่จะยืนหยัดได้อย่างมั่นคงและถาวร โดยมีจุดเน้นผู้เข้าร่วมโครงการบ่มเพาะในกลุ่มวิทยาศาสตร์ กลุ่มอาหาร กลุ่มสุขภาพ กลุ่มพัฒนาสินค้า กลุ่มซอฟท์แวร์และอิเล็กทรอนิกส์ กลุ่มท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีมีความพร้อมสูงในทุกๆ ด้านสำหรับบ่มเพาะผู้ที่เริ่มต้นกิจการดังกล่าว