ข้อมูลอาคารสถานที่

สำนักงาน KRUBI

ศูนย์เครื่องมือกลาง

ความพร้อมของโครงสร้างพื้นฐานด้านการวิจัย

ความพร้อมด้านการบริหารจัดการ การให้บริการ/คำปรึกษาเชิงธุรกิจความพร้อมด้านการบริหารจัดการ การให้บริการ/คำปรึกษาเชิงธุรกิจ

ระบบการจัดการสิทธิบัตร/ทรัพย์สินทางปัญญา
มหาวิทยาลัยกำลังดำเนินการจัดตั้งคณะทำงานการจัดการทรัพย์สินทางปัญญา

บริษัทจัดทำบัญชี/ภาษี
มหาวิทยาลัยมีคณะทำงานสำหรับการจัดทำบัญชี ภาษี และตรวจสอบบัญชี สังกัดคณะวิทยาการจัดการซึ่งเป็นคณะกรรมการผู้ตรวจสอบบัญชีของมหาวิทยาลัย ราชภัฏกาญจนบุรี

บริการด้านการตลาด การโฆษณา
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีมีฝ่ายประชาสัมพันธ์ที่มีบุคลากรที่มีคุณภาพ สามารถสร้างงานด้านการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ที่ทันสมัย และมีบุคลากรที่มีประสบการณ์ด้านการตลาด รวมทั้งศิษย์เก่าที่เป็นเจ้าของสถานประกอบการขนาดใหญ่ในจังหวัดกาญจนบุรี เป็นทีมงาน

   บริการให้คำปรึกษาด้านกฎหมาย นิติกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีมีนิติกรประจำมหาวิทยาลัย สำหรับการให้คำปรึกษาในเรื่องกฎหมายและการทำนิติกรรมต่าง

Student Entrepreneur Club / บริษัทจำลอง
คณะวิทยาการจัดการได้ทำโครงการนำร่องบริษัทจำลองชื่อ “ร้านสีฟ้า” เพื่อจัดจำหน่ายอาหารว่างและไอศกรีมบริเวณคณะวิทยาการจัดการ ซึ่งผลประกอบการอยู่ในระดับที่น่าพอใจ

การฝึกอบรมเชิงธุรกิจแก่นิสิต / นักศึกษา / อาจารย์
มหาวิทยาลัย ราชภัฏกาญจนบุรี ได้ดำเนินการจัดโครงการให้คำปรึกษาด้านธุรกิจเป็นกิจกรรมต่อเนื่องทุกปี โดยอยู่ในโครงการของคณะวิทยาการจัดการ ซึ่งได้ดำเนินการในรูปแบบการให้คำปรึกษา จัดอบรมการเขียนแผนธุรกิจสำหรับนักศึกษา รวมถึงการจัดอบรมให้ความรู้ด้านการประกอบธุรกิจแก่บุคคลภายนอก ซึ่งได้นำโครงการดังกล่าวเข้าร่วมในกระบวนการดำเนินงานของหน่วยบ่มเพาะ วิสาหกิจมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีด้วย

งานบริการด้านเทคโนโลยี เช่น คลินิกเทคโนโลยี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้อนุมัติโครงการจัดตั้ง IT Clinic (ภาคผนวก ข) เพื่อเป็นศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อให้บริการด้าน เทคโนโลยีสารสนเทศ

โครงการความร่วมมือกับภาคเอกชน
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีได้ดำเนินการสร้างความร่วมมือกับสภาอุตสาหกรรม จังหวัด สภาหอการค้าจังหวัด สมาคมธุรกิจท่องเที่ยว สมาคมนักหนังสือพิมพ์ พัฒนาชุมชนจังหวัด OTOP และองค์กรอื่น ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน โดยขอให้ตัวแทนขององค์กรต่าง ๆ ให้การตอบรับเข้าร่วมเป็นที่ปรึกษาหน่วยบ่มเพาะในเรื่องของความร่วมมือเชิง วิชาการ การแลกเปลี่ยนบุคลากรที่มีความรู้ความชำนาญเฉพาะด้าน รวมถึงการให้งบประมาณสนับสนุน เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งในการดำเนินการของหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี