ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการอบรมทักษะอาชีพ "ธุรกิจจากการปลูกผักไฮโดรโปนิกส์แบบออร์แกนิกส์" วันที่ 22-24 กุมภาพันธ์ 2560

วันที่เพิ่มข้อมูล : 17-03-2017 19:52:31 | แก้ไขข้อมูลล่าสุด : 17-03-2017 20:11:53


 

ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการอบรมทักษะอาชีพ "ธุรกิจจากการปลูกผักไฮโดรโปนิกส์แบบออร์แกนิกส์"
วันที่ 22 - 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

ณ ห้องประชุมศูนย์วิทย์ (ศว.1) อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 
 

ลำดับ ชื่อ - นามสกุล
1. คุณบุญยกร สุขพันธ์
2. คุณจิตรารัตน์ ราชถนอมเกียรติ์
3. คุณจิตรี ราชถนอมเกียรติ์
4. คุณณัฐพงษ์ นักเวชน์
5. คุณปาณิสรา ยุทโท
6. คุณรัชนี บุญยทโรกุล
7. คุณอัมพร ยิ่งมี
8. คุณเทียนประดับ สืบญาติ
9. คุณจำลอง คือเน่
10. คุณชัญญณัท สินธุ
11. คุณกมลรัตน์ ชื่นรอด
12. คุณอริสรา บุญมา
13. คุณณัฐวุฒิ ไถ้เงิน
14. คุณสุภัสสร ไถ้เงิน
15. คุณวารุณี เซ็นโต๊ะ
16. คุณโรนัลด์ ไอร์แลนด์
17. คุณวาสนา อำนวย
18. คุณปัญญา พานะกิจ
19. คุณกิจสมัย แก้วพิพัฒน์
20. คุณนิยมทรัพย์ ทรัพย์พล
21. คุณภิภพ กมลเกตุโสภณ
22. คุณเบญจมาภรณ์ เดชะวรวุฒิ
23. คุณณุพัฒน์ ทนยิ้ม
24. คุณเกศริน เกาตะกู
25. คุณธิดารัตน์ บุตรสา
26. คุณสายหยุด กอร์ดอน
27. คุณนาวี ปรางจโรจน์
28. คุณวสุธา ทองลับแก้ว
29. คุณจารึก สิงห์วิเศษ
30. คุณณัฐชา เกษมมงคลชัย
31. คุณเกล้า เพิ่มลาภทิพมนต์
32. คุณอัมพุกา เอี่ยมละออ
33. คุณวราภรณ์ เอี่ยมละออ
34. คุณสมชาย เอี่ยมละออ
35. คุณสุรธัช สัมนักษร
36. คุณร่มธรรม สัมนักษร
37. คุณพวงแก้ว พวงแก้ว
38. คุณนภัสสร์กร พัชรสิริกาญจน์
39. นางพุฒตาล พันธ์ศรี
40. คุณรุ่งสุรีย์ เมฆจันทร์ฉาย
41. คุณธนวรรจ ภุมรินทร์
42. คุณชมพูนุต คำจันทร์
43. คุณพรศักดิ์ เสถียรรุจิกานนท์
44. คุณวาณี เสถียรรุจิกานนท์
45. คุณพัฒน์รวี ฉัตรศรีทองกุล
46. คุณพรรณี ฉัตรศรีทองกุล