บริการให้คำปรึกษา

การจัดตั้งและประกอบธุรกิจ การหาแหล่งเงินทุนและผู้ร่วมทุน
การเขียนแผนธุรกิจ การวิจัยการตลาดและผลิตภัณฑ์
การพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ การออกแบบผลิตภัณฑ์
การวางแผนการตลาด ฯลฯ
การวางแผนการโฆษณาและประชาสัมพันธ์