ข้อมูลอาคารสถานที่

สำนักงาน KRUBI

ศูนย์เครื่องมือกลาง

ความพร้อมของโครงสร้างพื้นฐานด้านการวิจัย

ความพร้อมด้านการบริหารจัดการ การให้บริการ/คำปรึกษาเชิงธุรกิจสำนักงาน KRUBI

ในบริเวณสำนักงานของ KRUBI จัดแบ่งเป็นส่วนสำหรับเจ้าหน้าที่สำนักงานเพื่อดำเนินงาน และส่วนสำหรับเป็นสถานที่ต้อนรับ และจะมีการจัดหาอุปกรณ์สำนักงานที่จำเป็นเช่น เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์ และโทรสาร สถานที่ตั้งหน่วยบ่มเพาะ KRUBI เป็นการถาวร โดยมหาวิทยาลัยได้เตรียมการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนสำหรับการปรับปรุงสถานที่ ในอาคารดังกล่าว ให้เหมาะสมและเพียงพอต่อความต้องการของผู้ประกอบการรุ่นใหม่ และอาคารดังกล่าวได้มีการจัดเตรียมระบบการสื่อสารและอุปกรณ์อำนวยความสะดวก สำหรับหน่วยบ่มเพาะที่ครบครันได้แก่ระบบโทรศัพท์ 4 คู่สาย โทรสาร 2 คู่สาย และระบบอินเตอร์ความเร็ว 2 Mbps รวมถึงการจัดทำห้องประชุม ห้องต้อนรับ และอื่น ๆ