ดาวน์โหลด


ลำดับ เอกสาร Download
1 ใบสมัครเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมทักษะอาชีพ “การทำธุรกิจผลิตภัณฑ์ความงามจากตาลโตนด” [ Download ]
2 ใบสมัครเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมทักษะอาชีพ “การทำธุรกิจจากการแปรรูปเห็ด” [ Download ]
3 ผลการคัดเลือกผู้ประกอบการที่ผ่านการคัดเลือกในรอบแรก จำนวน 15 ราย โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์และผู้ประกอบการ otop ระยะที่ 1 [ Download ]