คำถามที่พบบ่อย

KRUBI คืออะไร ?

หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจให้อะไรท่านได้บ้าง ?

ใครบ้างที่สามารถเข้าร่วมการบ่มเพาะ ?

KRUBI คืออะไร ?

หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี (KRUBI) เป็นองค์กรในกำกับของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี โดยมีพันธกิจในการบ่มเพาะบัณฑิต นิสิต นักศึกษา อาจารย์ และผู้ที่สนใจที่อยากเป็นผู้ประกอบการสามารถสร้างธุรกิจของตนเอง โดยอาศัยองค์ความรู้จากผลงานวิจัยของคณาจารย์ นักศึกษา และภูมิปัญญาของท้องถิ่น นำมาสร้างเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าทางการตลาดโดยมีแนวทางในการดำเนินการบ่มเพาะ ดังนี้

1. Inside-Out คือ การนำผลงานวิจัยนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยสู่ธุรกิจ โดยอาจสร้างผู้ประกอบการใหม่ หรือให้นิสิต นักศึกษา คณาจารย์เข้าร่วมรับการบ่มเพาะ

2. Outside-In คือ การเชื้อเชิญและสร้างโอกาสให้ผู้ที่มีแนวคิดในการจัดตั้งธุรกิจหรือมีธุรกิจอยู่แล้วแต่ต้องการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ เพื่มศักยภาพและผลผลิตของธุรกิจเข้าร่วมรับการบ่มเพาะ


หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจให้อะไรท่านได้บ้าง ?

เมื่อท่านได้เข้ารับการบ่มเพาะวิสาหกิจ กับ KRUBI แล้วสิ่งที่ผู้เข้ารับการบ่มเพาะได้รับการบริการประกอบด้วย


ใครบ้างที่สามารถเข้าร่วมการบ่มเพาะ ?

บุคคลที่มีความต้องการและมุ่งมั่นที่จะเป็นผู้ประกอบการ