ภาพกิจกรรมภาพกิจกรรมโครงการทักษะอาชีพ "การทำธุรกิจผลิตภัณฑ์ความงามจากตาลโตนด" จัดขึ้นระหว่างวันที่ 29-31 มีนาคม 2561

แก้ไขข้อมูลล่าสุด : 10-04-2018 14:03:24
วันที่ 29-31 มีนาคม 2561 หน่วยบ่มเพาะฯ ได้จัดโครงการพัฒนาและสร้างผู้ประกอบการโดยใช้ความรู้ในสถาบันอุดมศึกษาเป็นฐาาน หลักสูตร "การทำธุรกิจผลิตภัณฑ์ความงามจากตาลโตนด" โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้จากมหาวิทยาลัยสู่ภายนอก สร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับธุรกิจผลิตภัณฑ์ความงามให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินธุรกิจของตนเองในอนาคตได้ ณ ห้องประชุม ศว.1 ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ชมภาพกิจกรรม »
 

วันที่ 28 มีนาคม 2561 หน่วยบ่มเพาะฯ ร่วมกับคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการ เสวนา "เปิดมุมมองสมัครงาน พลิกความคิด ต่อยอดธุรกิจ Start up"

แก้ไขข้อมูลล่าสุด : 05-04-2018 22:18:56
วันที่ 28 มีนาคม 2561 หน่วยบ่มเพาะฯ ร่วมกับคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการ เสวนา "เปิดมุมมองสมัครงาน พลิกความคิด ต่อยอดธุรกิจ Start up" โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษา และเพื่อส่งเสริม สนับสนุน สร้างแรงบัลดาลใจให้แก่ผู้ที่ต้องการเริ่มต้นธุรกิจเป็นผู้ประกอบการรายใหม่ ณ อาคารเรียนรวมและอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
ชมภาพกิจกรรม »
 

วันที่ 29 มีนาคม 2561 เป็นวันแรกของการจัดโครงการพัฒนาและสร้างผู้ประกอบการโดยใช้ความรู้ในสถาบันอุดมศึกษาเป็นฐาน “การทำธุรกิจผลิตภัณฑ์ความงามจากตาลโตนด”

แก้ไขข้อมูลล่าสุด : 30-03-2018 20:55:32
วันที่ 29 มีนาคม 2561 เป็นวันแรกของการจัดโครงการพัฒนาและสร้างผู้ประกอบการโดยใช้ความรู้ในสถาบันอุดมศึกษาเป็นฐาน “การทำธุรกิจผลิตภัณฑ์ความงามจากตาลโตนด” ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 29-31 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุม ศว.1 ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หน่วยบ่มเพาะฯ ขอขอบพระคุณท่านอธิการบดี ดร.ณรงค์เดช รัตนานนท์เสถียร ที่ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการฯ ในวันนี้ค่ะ
ชมภาพกิจกรรม »
 

วันที่ 22 มีนาคม 2561 หน่วยบ่มเพาะฯ พร้อมผู้ประกอบการ เข้าร่วมการนำเสนอผลการดำเนินงานรอบ 12 เดือน

แก้ไขข้อมูลล่าสุด : 23-03-2018 20:23:09
วันที่ 22 มีนาคม 2561 หน่วยบ่มเพาะฯ พร้อมผู้ประกอบการ เข้าร่วมการนำเสนอผลการดำเนินงานรอบ 12 เดือน ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ อ.ศาลายา จ.นครปฐม
ชมภาพกิจกรรม »
 

วันที่ 5-6 กุมภาพันธ์ 2561 บุคลากรหน่วยบ่มเพาะฯ เข้าร่วมการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ โครงการหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษา เครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง

แก้ไขข้อมูลล่าสุด : 23-03-2018 09:42:07
วันที่ 5-6 กุมภาพันธ์ 2561 บุคลากรหน่วยบ่มเพาะฯ เข้าร่วมการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ โครงการหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษา เครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง โดยวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพเครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง และเพื่อให้การดำเนินโครงการฯ เป็นส่วนหนึ่งของกลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการหน่วยบ่มเพาะฯ ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงและบริบทต่างๆ ณ บ้านอัมพวา รีสอร์ท แอนด์ สปา จ.สมุทรสงคราม
ชมภาพกิจกรรม »
 

วันที่ 15-16 มีนาคม 2561 บุคลากรหน่วยบ่มเพาะฯ ได้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาบุคลากร พ.จ.น.ก. สัมพันธ์ ครั้งที่ 39

แก้ไขข้อมูลล่าสุด : 23-03-2018 09:38:54
วันที่ 15-16 มีนาคม 2561 บุคลากรหน่วยบ่มเพาะฯ ได้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาบุคลากร พ.จ.น.ก. สัมพันธ์ ครั้งที่ 39 โดยในปีนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีเป็นเจ้าภาพในการจัด ซึ่งมีมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคตะวันตกเข้าร่วมคือ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม และมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี โดยมีวัตถุประสงค์ในการแข่งขันเพื่อสุขภาพพลานามัย เป็นการแข่งขันกีฬาเพื่อความสามัคคี สร้างสัมพันธภาพอันดีระหว่างบุคลากรของแต่ละสถาบัน
ชมภาพกิจกรรม »
 

วันที่ 9 มีนาคม 2561 อ.พชร วรรณภิวัฒน์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปะวัฒนธรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เข้าพบผู้จัดการหน่วยบ่มเพาะฯ เพื่อหารือ เกี่ยวกับการจัดโครงการเตรียมความพร้อมเพื่อการสมัครงาน เสวนา “เปิดมุมมองสมัครงาน พลิกความคิดต่อยอดธุรกิจ

แก้ไขข้อมูลล่าสุด : 14-03-2018 09:33:53
บ่ายวันนี้ อ.พชร วรรณภิวัฒน์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปะวัฒนธรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เข้าพบผู้จัดการหน่วยบ่มเพาะฯ เพื่อหารือ เกี่ยวกับการจัดโครงการเตรียมความพร้อมเพื่อการสมัครงาน เสวนา “เปิดมุมมองสมัครงาน พลิกความคิดต่อยอดธุรกิจ Start Up” ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 28 มีนาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
ชมภาพกิจกรรม »
 

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 บุคลากรหน่วยบ่มเพาะฯ เข้าร่วมทำบุญตักบาตร ข้าวสาร อาหารแห้ง เนื่องในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ ของทุกปี ถือเป็นวันราชภัฏ

แก้ไขข้อมูลล่าสุด : 20-02-2018 15:10:00
วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 บุคลากรหน่วยบ่มเพาะฯ เข้าร่วมทำบุญตักบาตร ข้าวสาร อาหารแห้ง เนื่องในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ ของทุกปี ถือเป็นวันมหามงคล และดำเนินการจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อมอันที่สุดมิได้ที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานนาม “สถาบันราชภัฏ” แก่วิทยาลัยครูทั่วประเทศ เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2535 อีกทั้งทรงพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้อัญเชิญตราพระราชลัญจกรส่วนพระองค์เป็นสัญลักษณ์ประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏ เมื่อปีพุทธศักราช 2538 นับเป็นสิริมงคลและเป็นเกียรติอันสูงสุดแก่มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีจึงได้น้อมสืบสานพระราชปณิธานการเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น เจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาทในการพัฒนาชุมชน สังคม และประเทศชาติ ในฐานะ “คนของพระราชา ข้าของแผ่นดิน” ณ ลานหน้าอาคาร 9 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี --ขอบคุณภาพจาก งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ค่ะ--
ชมภาพกิจกรรม »
 

วันที่ 22 มกราคม 2561 หน่วยบ่มเพาะฯ เข้าร่วมการประชุมชี้แจงการยื่นข้อเสนอโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์และผู้ประกอบการ OTOP ปีงบประมาณ 2561 เครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง รวมทั้งเป็นการจัดงานปีใหม่ ของหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษา เครือข่ายภาคกลางตอนล่าง

แก้ไขข้อมูลล่าสุด : 29-01-2018 15:09:43
วันที่ 22 มกราคม 2561 หน่วยบ่มเพาะฯ เข้าร่วมการประชุมชี้แจงการยื่นข้อเสนอโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์และผู้ประกอบการ OTOP ปีงบประมาณ 2561 เครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง รวมทั้งเป็นการจัดงานปีใหม่ ของหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษา เครือข่ายภาคกลางตอนล่าง ในธีม Sports Like (กีฬาในดวงใจ) มอบของขวัญปีใหม่และร่วมกิจกรรมจับฉลากของขวัญ เพื่อเป็นการสร้างความสามัคคีและสัมพันธไมตรี ภายในเครือข่ายภาคกลางตอนล่าง
ชมภาพกิจกรรม »
 

เนื่องในช่วง เทศกาลปีใหม่ หน่วยบ่มเพาะฯ จึงเข้ามอบกระเช้าของขวัญปีใหม่แด่ท่านอธิการบดี และคณะผู้บริหารของมหาวิทยาลัย

แก้ไขข้อมูลล่าสุด : 29-01-2018 15:07:28
เนื่องในช่วง เทศกาลปีใหม่ หน่วยบ่มเพาะฯ จึงเข้ามอบกระเช้าของขวัญปีใหม่แด่ท่านอธิการบดี และคณะผู้บริหารของมหาวิทยาลัย รวมทั้งมอบของขวัญปีใหม่แด่ท่านอาจารย์และหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย และขอขอบคุณหน่วยงาน สำนักต่างๆ ที่นำของมามอบให้กับหน่วยบ่มเพาะฯ เนื่องในเทศกาลปีใหม่ ด้วยค่ะ
ชมภาพกิจกรรม »
 


จำนวนภาพกิจกรรมทั้งหมด 57 รายการ | จำนวน 6 หน้า : << Back [ 1 ] 2 [ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ] Next>>