ภาพกิจกรรมวันที่ 7 พฤศจิกายน 2560 หน่วยบ่มเพาะฯ นัดพบที่ปรึกษาด้านกฎหมาย คุณกฤติเดช มั่งตา เจ้าหน้าที่นิติกร มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี เป็นที่ปรึกษาให้กับคุณพสิษฐ์ เต่งภาวดี ธุรกิจกุนเชียงปลายี่สก

แก้ไขข้อมูลล่าสุด : 08-11-2017 10:09:36
วันที่ 7 พฤศจิกายน 2560 หน่วยบ่มเพาะฯ นัดพบที่ปรึกษาด้านกฎหมาย คุณกฤติเดช มั่งตา เจ้าหน้าที่นิติกร มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี เป็นที่ปรึกษาให้กับคุณพสิษฐ์ เต่งภาวดี ธุรกิจกุนเชียงปลายี่สกเพื่อรับคำปรึกษาเกี่ยวกับการละเมิดลิขสิทธิ์เครื่องหมายการค้า ของ หจก.เต่ง โปรดักส์ ค่ะ
ชมภาพกิจกรรม »
 

วันพุธที่ 6 กันยายน 2560 หน่วยบ่มเพาะฯ พาผู้ประกอบการ "กุนเชียงปลายี่สก" หจก.เต่ง โปรดักส์ เข้าพบท่ีปรึกษาด้านวิศวกรรม อาจารย์กฤษณะ เต็มตระกูล เพื่อขอคำปรึกษาด้านการออกแบบเครื่องสไลด์ปลายี่สกแผ่น

แก้ไขข้อมูลล่าสุด : 12-09-2017 09:35:16
วันพุธที่ 6 กันยายน 2560 หน่วยบ่มเพาะฯ พาผู้ประกอบการ "กุนเชียงปลายี่สก" หจก.เต่ง โปรดักส์ เข้าพบท่ีปรึกษาด้านวิศวกรรม อาจารย์กฤษณะ เต็มตระกูล เพื่อขอคำปรึกษาด้านการออกแบบเครื่องสไลด์ปลายี่สกแผ่น ณ ฝ่ายวิศวกรรม สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
ชมภาพกิจกรรม »
 

วันอังคารที่ 29 สิงหาคม 2560 คุณวรันฐิยา ไชยลา ผู้จัดการหน่วยบ่มเพาะฯ ได้รับเกียรติให้เป็นวิทยากรบรรยายในโครงการฝึกอบรมพัฒนาเสริมสร้างเศรษกิจชุมชนพอเพียงเพื่อรองรับการท่่องเที่ยวและค้าชายแดน 4.0

แก้ไขข้อมูลล่าสุด : 12-09-2017 09:33:29
วันอังคารที่ 29 สิงหาคม 2560 คุณวรันฐิยา ไชยลา ผู้จัดการหน่วยบ่มเพาะฯ ได้รับเกียรติให้เป็นวิทยากรบรรยายในโครงการฝึกอบรมพัฒนาเสริมสร้างเศรษกิจชุมชนพอเพียงเพื่อรองรับการท่่องเที่ยวและค้าชายแดน 4.0 ณ วิสาหกิจชุมชนศูนย์สาธิตการเกษตรร้านค้าชุมชน ต.ท่าเสา อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี
ชมภาพกิจกรรม »
 

วันที่ 1 กันยายน 2560 หน่วยบ่มเพาะฯ นัดพบที่ปรึกษาด้านการตลาด อ.ดร.ธีรพงษ์ เที่ยงสมพงษ์ / อ.ดร.เฉลิมพล ศรีทอง และ อ.ดร.ภวินท์ธนา เจริญบุญ ให้กับผู้ประกอบการ ธุรกิจ "จินต์ โปรดักชั่น" และ "น้ำพริกปลาหมึก"

แก้ไขข้อมูลล่าสุด : 12-09-2017 09:31:15
วันที่ 1 กันยายน 2560 หน่วยบ่มเพาะฯ นัดพบที่ปรึกษาด้านการตลาด อ.ดร.ธีรพงษ์ เที่ยงสมพงษ์ / อ.ดร.เฉลิมพล ศรีทอง และ อ.ดร.ภวินท์ธนา เจริญบุญ ให้กับผู้ประกอบการ ธุรกิจ "จินต์ โปรดักชั่น" และ "น้ำพริกปลาหมึก" เพื่อให้คำปรึกษาด้านการวางแผนการตลาด
ชมภาพกิจกรรม »
 

วันที่ 31 สิงหาคม 2560 หน่วยบ่มเพาะฯ เข้าร่วมโครงการวิจัยและพัฒนาพื้นที่ทางวัฒนธรรมเพื่อสร้างเศรษฐกิจชุมชน

แก้ไขข้อมูลล่าสุด : 01-09-2017 09:29:22
วันที่ 31 สิงหาคม 2560 หน่วยบ่มเพาะฯ เข้าร่วมโครงการวิจัยและพัฒนาพื้นที่ทางวัฒนธรรมเพื่อสร้างเศรษฐกิจชุมชน ผ่านกลไกความร่วมมือของภาคประชาสังคม ศิลปินหรือชุมชนและสถาบันการศึกษา ณ หอสมุดแห่งชาติ จ.กาญจนบุรี
ชมภาพกิจกรรม »
 

วันที่ 30 สิงหาคม 2560 หน่วยบ่มเพาะฯ เข้าร่วมการประชุมคณะทำงานเชิงประเด็น UBI เครือข่ายภาคกลางตอนล่าง ครั้งที่ 3/2560

แก้ไขข้อมูลล่าสุด : 31-08-2017 15:10:14
วันที่ 30 สิงหาคม 2560 หน่วยบ่มเพาะฯ เข้าร่วมการประชุมคณะทำงานเชิงประเด็น UBI เครือข่ายภาคกลางตอนล่าง ครั้งที่ 3/2560 ณ ห้องประชุมอัญมณี อาคาร 36 ชั้น 3 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
ชมภาพกิจกรรม »
 

วันที่ 24-26 สิงหาคม 2560 หน่วยบ่มเพาะฯ เข้าร่วมการประชุมสัมมนาผู้บริหารและเจ้าหน้าที่หน่วยบ่มเพาะฯ ทั่วประเทศ

แก้ไขข้อมูลล่าสุด : 31-08-2017 15:03:27
วันที่ 24-26 สิงหาคม 2560 หน่วยบ่มเพาะฯ เข้าร่วมการประชุมสัมมนาผู้บริหารและเจ้าหน้าที่หน่วยบ่มเพาะฯ ทั่วประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่หน่วยบ่มเพาะฯ ได้รับทราบนโยบายและแนวทางการปฏิบัติที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และคณะอนุกรรมการส่งเสริมการบ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษาวางไว้ รวมทั้งให้ความรู้เรื่องสิทธิประโยชน์ของ SMEs และแผนการดำเนินงานต่างๆ ของปีงบประมาณ 2560
ชมภาพกิจกรรม »
 

วันที่ 11 สิงหาคม 2560 หน่วยบ่มเพาะฯ ได้นัดพบที่ปรึกษา ด้านการตลาด อ.ดร.ธีรพงษ์ เที่ยงสมพงษ์ และ อ.ดร.เฉลิมพล ศรีทอง ให้กับผู้ประกอบการที่ผ่านคัดเลือกโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์และผู้ประกอบการ OTOP ระยะที่ 2

แก้ไขข้อมูลล่าสุด : 18-08-2017 11:29:49
วันที่ 11 สิงหาคม 2560 หน่วยบ่มเพาะฯ ได้นัดพบที่ปรึกษา ด้านการตลาด อ.ดร.ธีรพงษ์ เที่ยงสมพงษ์ และ อ.ดร.เฉลิมพล ศรีทอง ให้กับผู้ประกอบการที่ผ่านคัดเลือกโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์และผู้ประกอบการ OTOP ระยะที่ 2 คุณพรพรรณ มั่นทัน ผลิตภัณฑ์ "ข้าวไรซ์เบอร์รี่อบกรอบ" เพื่อให้คำปรึกษาด้านการวางแผนการตลาด
ชมภาพกิจกรรม »
 

วันที่ 11 สิงหาคม 2560 หน่วยบ่มเพาะฯ ได้นัดพบที่ปรึกษา ด้านการตลาด อ.ดร.ธีรพงษ์ เที่ยงสมพงษ์ และ อ.ดร.เฉลิมพล ศรีทอง ให้กับผู้ประกอบการที่ผ่านคัดเลือกโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์และผู้ประกอบการ OTOP ระยะที่ 2

แก้ไขข้อมูลล่าสุด : 18-08-2017 11:28:46
วันที่ 11 สิงหาคม 2560 หน่วยบ่มเพาะฯ ได้นัดพบที่ปรึกษา ด้านการตลาด อ.ดร.ธีรพงษ์ เที่ยงสมพงษ์ และ อ.ดร.เฉลิมพล ศรีทอง ให้กับผู้ประกอบการที่ผ่านคัดเลือกโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์และผู้ประกอบการ OTOP ระยะที่ 2 คุณศุภาวีร์ ใจหวัง และคุณอ้อมใจ จิตต์สนอง ผลิตภัณฑ์ "น้ำพริกแม่ใจ" เพื่อให้คำปรึกษาด้านการวางแผนการตลาด
ชมภาพกิจกรรม »
 

วันที่ 8-10 สิงหาคม 2560 บุคลากรหน่วยบ่มเพาะฯ เข้าร่วมกิจกรรม การแข่งขันกีฬา โครงการ สานสัมพันธ์ครอบครัว KRU ครั้งที่ 2 โดยสภาคณาจารย์ฯ ร่วมกับ สโมสรบุคลากร

แก้ไขข้อมูลล่าสุด : 10-08-2017 10:38:14
วันที่ 8-10 สิงหาคม 2560 บุคลากรหน่วยบ่มเพาะฯ เข้าร่วมกิจกรรม การแข่งขันกีฬา โครงการ สานสัมพันธ์ครอบครัว KRU ครั้งที่ 2 โดยสภาคณาจารย์ฯ ร่วมกับ สโมสรบุคลากร วัตถุประสงค์เพื่อสร้างสัมพันธไมตรีและสานสัมพันธ์บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี รวมทั้งบุคลากรได้ออกกำลังกาย เสริมสร้างสุขภาพให้แข็งแรงค่ะ
ชมภาพกิจกรรม »
 


จำนวนภาพกิจกรรมทั้งหมด 55 รายการ | จำนวน 6 หน้า : << Back [ 1 ][ 2 ] 3 [ 4 ][ 5 ][ 6 ] Next>>