ภาพกิจกรรมอบรมหลักสูตร "เครื่องหมายการค้า" (การคุ้มครองเครื่องหมายการค้า การตรวจค้นเครื่องหมายการค้าและการจัดเตรียมคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า)

แก้ไขข้อมูลล่าสุด : 07-06-2017 14:57:15
วันที่ 23-24 มีนาคม 2560 หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีร่วมกับศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ มหาวิทยาลัยศิลปากร จัดอบรมหลักสูตร "เครื่องหมายการค้า" (การคุ้มครองเครื่องหมายการค้า การตรวจค้นเครื่องหมายการค้าและการจัดเตรียมคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า) ณ ห้องประชุมไพลิน มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
ชมภาพกิจกรรม »
 

อบรม "ธุรกิจจากการผลิตผักร่วมกับการเลี้ยงปลาด้วยระบบอควาโปนิกส์"

แก้ไขข้อมูลล่าสุด : 07-06-2017 14:56:20
วันที่ 1-3 มีนาคม 2560 หน่วยบ่มเพาะฯ จัดโครงการฝึกอบรมทักษะอาชี พ "ธุรกิจจากการผลิตผักร่วมกั บการเลี้ยงปลาด้วยระบบอควาโ ปนิกส์ (Aquaponics)" เพื่อเป็นการถ่ายทอดองค์ควา มรู้จากมหาวิทยาลัยสุ่ภายนอ ก ณ ห้องประชุมศูนย์วิทย์ (ศว.1) อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี โดยการอบรมในครั้งนี้ได้รับ เกียรติจากท่านอธิการบดี ดร.ณรงค์เดช รัตนานนท์เสถียร เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ และต้องขอขอบคุณท่านวิทยากร ทุกท่านในการอบรมครั้งนี้ด้ วยค่ะ
ชมภาพกิจกรรม »
 

อบรมทักษะอาชีพ "ธุรกิจจากการปลูกผักไฮโดรโปนิกส์แบบออร์แกนิกส์"

แก้ไขข้อมูลล่าสุด : 07-06-2017 14:55:28
วันที่ 22-24 กุมภาพันธ์ 2560 หน่วยบ่มเพาะฯ จัดโครงการฝึกอบรมทักษะอาชี พ "ธุรกิจจากการปลูกผักไฮโดรโ ปนิกส์แบบออร์แกนิกส์" เพื่อเป็นการถ่ายทอดองค์ควา มรู้จากมหาวิทยาลัยสุ่ภายนอ ก ณ ห้องประชุมศูนย์วิทย์ (ศว.1) อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี โดยการอบรมในครั้งนี้ได้รับ เกียรติจากท่านอธิการบดี ดร.ณรงค์เดช รัตนานนท์เสถียร เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ และต้องขอขอบคุณท่านวิทยากร ทุกท่านในการอบรมครั้งนี้ด้วยค่ะ
ชมภาพกิจกรรม »
 

นัดพบและร่วมรับประทานอาหาร ผู้ประกอบการ Start-up และ Spin-off

แก้ไขข้อมูลล่าสุด : 07-06-2017 14:54:33
วันที่ 18 มกราคม 2560 หน่วยบ่มเพาะฯ ได้นัดพบและรับประทานอาหารร ่วมกัน กับผู้ประกอบการระดับ Start-up และ Spin-off รวมทั้งผู้ประกอบการระดับ Incubatee ที่หน่วยบ่มเพาะฯ เตรียมตัวพัฒนาเข้าสู่ระดับ Start-up ในปี 2560 นี้ เพื่อพูดคุย สอบถามถึงความก้าวหน้าของธุ รกิจและเตรียมวางแผนการบ่มเ พาะธุรกิจของผู้ประกอบการต่ อไป โดยได้รับเกียรติ จากท่านอธิ การบดี ดร.ณรงค์เดช รัตนานนท์เสถียร ประธานกรรมการบริหารหน่วยบ่ มเพาะฯ และท่านรองอธิการบดี ดร.ธงชัย เหมือนชู รองประธานกรรมการฯ ร่วมรับประทานอาหารในครั้งน ี้ด้วยค่ะ ทั้งยังเป็นโอกาสให้ผู้ประก อบการได้มอบของสวัสดีปีใหม่ ท่านอธิการบดีและท่านรองอธิ การบดีคะ
ชมภาพกิจกรรม »
 

ประชุมผู้จัดการ & ปีใหม่ UBI เครือข่ายภาคกลางตอนล่าง

แก้ไขข้อมูลล่าสุด : 07-06-2017 14:53:35
วันศุกร์ที่ 13 มกราคม 2560 หน่วยบ่มเพาะฯ ได้เข้าร่วมการประชุมผู้จัด การและกิจกรรมงานปีใหม่ UBI เครือข่ายภาคกลางตอนล่าง เพื่อปรึกษา พูดคุยร่วมกันวางแผนการดำเน ินกิจกรรมของเครือข่ายและมี การจับฉลากของขวัญเพื่อสร้า งสัมพันธไมตรี ภายในเครือข่าย รวมทั้งเป็นโอกาสที่ได้มอบข องสวัสดีปีใหม่ท่าน ผอ.นิตยา สกอ./ท่าน อ.นิธิ ประธานเครือข่ายฯ ภาคกลางตอนล่างปัจจุบัน และท่าน อ.นพดล ประธานเครือข่ายฯ ภาคกลางตอนล่าง ท่านก่อน
ชมภาพกิจกรรม »
 

กิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ม.ราชภัฏกาญจนบุรี

แก้ไขข้อมูลล่าสุด : 07-06-2017 14:51:41
เช้าวันนี้ หน่วยบ่มเพาะฯ เข้าร่วมกิจกรรมส่งท้ายปีเก ่าต้อนรับปีใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ..
ชมภาพกิจกรรม »
 

ประชุมผู้บริหารและเจ้าหน้าที่หน่วยบ่มเพาะฯ

แก้ไขข้อมูลล่าสุด : 17-03-2017 20:17:24
วันที่ 25-26 พฤศจิกายน 2559 หน่วยบ่มเพาะฯ เข้าร่วมการประชุมผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่หน่วยบ่มเพาะ วิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษา เรื่อง โครงการส่งเสริมการพัฒนาผลิ ตภัณฑ์และผู้ประกอบการ OTOP ปีงบประมาณ 2560 และพิจารณาร่างข้อกำหนดโครง การหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจในส ถาบันอุดมศึกษา ณ โรงแรมบัดดี้ โอเรียนทอล ริเวอร์ไซด์ ปากเกร็ด นนทบุรี
ชมภาพกิจกรรม »
 

ศึกษาดูงานศูนย์บ่มเพาะฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

แก้ไขข้อมูลล่าสุด : 17-03-2017 20:17:24
วันพฤหัสบดีที่ 10 พฤศจิกายน 2559 หน่วยบ่มเพาะฯ ได้นำนักศึกษาชมรมนักศึกษาผู้ประกอบการเข้าร่วมศึกษาดูงานศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี และผู้ประกอบการของศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ ม.ราชภัฏเพชรบุรี บริษัท สยามวรดา59 จำกัด และบ้านเดือนขนมไทย ณ จังหวัดเพชรบุรี
ชมภาพกิจกรรม »
 


จำนวนภาพกิจกรรมทั้งหมด 58 รายการ | จำนวน 6 หน้า : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ] 6