ภาพกิจกรรมประชุมทีมวิทยากร โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์และผู้ประกอบการ OTOP

แก้ไขข้อมูลล่าสุด : 07-06-2017 15:01:42
เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2560 หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ ม.ราชภัฏกาญจนบุรี เข้าร่วมการประชุมทีมวิทยากรและทีมงาน ในโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์และผู้ประกอบการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ OTOP เครือข่ายภาคกลางตอนล่าง เพื่อชี้แจงวัตถุประสงค์ของโครงการให้แก่วิทยากรและสร้างความเข้าใจในทิศทางเดียวกัน ณ อาคารสัมมนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ชมภาพกิจกรรม »
 

อบรมหลักสูตร "เครื่องหมายการค้า" (การคุ้มครองเครื่องหมายการค้า การตรวจค้นเครื่องหมายการค้าและการจัดเตรียมคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า)

แก้ไขข้อมูลล่าสุด : 07-06-2017 14:57:15
วันที่ 23-24 มีนาคม 2560 หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีร่วมกับศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ มหาวิทยาลัยศิลปากร จัดอบรมหลักสูตร "เครื่องหมายการค้า" (การคุ้มครองเครื่องหมายการค้า การตรวจค้นเครื่องหมายการค้าและการจัดเตรียมคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า) ณ ห้องประชุมไพลิน มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
ชมภาพกิจกรรม »
 

อบรม "ธุรกิจจากการผลิตผักร่วมกับการเลี้ยงปลาด้วยระบบอควาโปนิกส์"

แก้ไขข้อมูลล่าสุด : 07-06-2017 14:56:20
วันที่ 1-3 มีนาคม 2560 หน่วยบ่มเพาะฯ จัดโครงการฝึกอบรมทักษะอาชี พ "ธุรกิจจากการผลิตผักร่วมกั บการเลี้ยงปลาด้วยระบบอควาโ ปนิกส์ (Aquaponics)" เพื่อเป็นการถ่ายทอดองค์ควา มรู้จากมหาวิทยาลัยสุ่ภายนอ ก ณ ห้องประชุมศูนย์วิทย์ (ศว.1) อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี โดยการอบรมในครั้งนี้ได้รับ เกียรติจากท่านอธิการบดี ดร.ณรงค์เดช รัตนานนท์เสถียร เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ และต้องขอขอบคุณท่านวิทยากร ทุกท่านในการอบรมครั้งนี้ด้ วยค่ะ
ชมภาพกิจกรรม »
 

อบรมทักษะอาชีพ "ธุรกิจจากการปลูกผักไฮโดรโปนิกส์แบบออร์แกนิกส์"

แก้ไขข้อมูลล่าสุด : 07-06-2017 14:55:28
วันที่ 22-24 กุมภาพันธ์ 2560 หน่วยบ่มเพาะฯ จัดโครงการฝึกอบรมทักษะอาชี พ "ธุรกิจจากการปลูกผักไฮโดรโ ปนิกส์แบบออร์แกนิกส์" เพื่อเป็นการถ่ายทอดองค์ควา มรู้จากมหาวิทยาลัยสุ่ภายนอ ก ณ ห้องประชุมศูนย์วิทย์ (ศว.1) อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี โดยการอบรมในครั้งนี้ได้รับ เกียรติจากท่านอธิการบดี ดร.ณรงค์เดช รัตนานนท์เสถียร เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ และต้องขอขอบคุณท่านวิทยากร ทุกท่านในการอบรมครั้งนี้ด้วยค่ะ
ชมภาพกิจกรรม »
 

นัดพบและร่วมรับประทานอาหาร ผู้ประกอบการ Start-up และ Spin-off

แก้ไขข้อมูลล่าสุด : 07-06-2017 14:54:33
วันที่ 18 มกราคม 2560 หน่วยบ่มเพาะฯ ได้นัดพบและรับประทานอาหารร ่วมกัน กับผู้ประกอบการระดับ Start-up และ Spin-off รวมทั้งผู้ประกอบการระดับ Incubatee ที่หน่วยบ่มเพาะฯ เตรียมตัวพัฒนาเข้าสู่ระดับ Start-up ในปี 2560 นี้ เพื่อพูดคุย สอบถามถึงความก้าวหน้าของธุ รกิจและเตรียมวางแผนการบ่มเ พาะธุรกิจของผู้ประกอบการต่ อไป โดยได้รับเกียรติ จากท่านอธิ การบดี ดร.ณรงค์เดช รัตนานนท์เสถียร ประธานกรรมการบริหารหน่วยบ่ มเพาะฯ และท่านรองอธิการบดี ดร.ธงชัย เหมือนชู รองประธานกรรมการฯ ร่วมรับประทานอาหารในครั้งน ี้ด้วยค่ะ ทั้งยังเป็นโอกาสให้ผู้ประก อบการได้มอบของสวัสดีปีใหม่ ท่านอธิการบดีและท่านรองอธิ การบดีคะ
ชมภาพกิจกรรม »
 


จำนวนภาพกิจกรรมทั้งหมด 39 รายการ | จำนวน 8 หน้า : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ] 7 [ 8 ] Next>>