ความเป็นมา

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี เป็นสถาบันอุดมศึกษาที่มีภารกิจในการผลิตบัณฑิต สร้างสรรค์งานวิจัยสร้างองค์ความรู้ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของท้องถิ่นและสร้างศักยภาพในการแข่งขันให้กับบัณฑิต ตามปรัชญาของมหาวิทยาลัยที่ว่าเป็น “สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น” มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ตั้งอยู่บนถนนกาญจนบุรี-ไทรโยค กิโลเมตรที่ 12 จากอำเภอเมือง มีพื้นที่ทั้งสิ้น 541 ไร่ ปัจจุบันมีการจัดการศึกษาในรูปแบบที่หลากหลาย ในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท การศึกษาภาคพิเศษ การศึกษาเพื่อปวงชนรวมทั้งสิ้นกว่า 58 สาขาวิชา ร้อยละของบัณฑิตที่ได้งานทำและเงินเดือนที่ได้รับอยู่ในระดับดีมาก อย่างไรก็ตามร้อยละของบัณฑิตที่สามารถออกไปจัดตั้งธุรกิจและสถานประกอบการ ได้เองยังมีจำนวนจำกัด เนื่องจากขาดปัจจัยสนับสนุนในหลาย ๆ ด้าน รวมทั้งขาดประสบการณ์ในการประกอบอาชีพและดำเนินธุรกิจในระหว่างศึกษา

 

จากผลงานวิจัยจากสหรัฐอเมริการะบุว่า บริษัทที่ก่อตั้งใหม่จำนวน 4 ใน 5 บริษัทที่ใช้วิธีการลงทุนเองทั้งหมด จะปิดกิจการลงในระยะ 5 ปีแรก ในขณะที่ร้อยละ 80 ของบริษัทธุรกิจที่เกิดจากการบ่มเพาะของสถาบันการศึกษาคงสามารถดำเนินธุรกิจ ได้อย่างมั่นคง ด้วยเหตุนี้เองคณะผู้บริหารระดับสูงมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีเล็งเห็นความ สำคัญดังกล่าวของหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ จึงดำเนินโครงการจัดตั้งหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีขึ้น เพื่อเป็นกลไกที่สำคัญที่ก่อให้เกิดการจัดตั้งธุรกิจ/บริษัทใหม่ในอนาคต โดยจัดเตรียมให้การสนับสนุนด้าน บุคลากร ความรู้ทางวิชาการ ความรู้ในการประกอบธุรกิจ การประยุกต์ใช้งานวิจัย เครื่องมือ สถานที่ งบประมาณจากมหาวิทยาลัย งบการวิจัย (ปีงบประมาณ 2550 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีได้รับงบประมาณแผ่นดินสนับสนุนด้านการวิจัยเพิ่ม เติมอีก 5,000,000 บาท) จัดความร่วมมือจากองค์ภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชน รวมทั้งจัดหางบประมาณสนับสนุนจากภายนอก ประกอบกับจังหวัดกาญจนบุรีมีอุตสาหกรรมที่หลากหลาย อาทิเช่น อุตสาหกรรมโรงงาน อุตสาหกรรมท่องเที่ยว อุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร ฯลฯ ซึ่งยังคงเป็นสาขาอาชีพที่เฝ้ารอนักธุรกิจหน้าใหม่เข้ามาประกอบธุรกิจ

ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีมีความพร้อมในการจัดตั้งหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ ทั้งด้านการบริหารจัดการที่ได้รับการสนับสนุนอย่างมากจากผู้บริหารระดับสูง ด้านบุคลากรที่มีความรู้ความชำนาญในสาขาวิชาชีพ ในปี พ.ศ. 2548 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีได้ลงนามข้อตกลงร่วมกับกรมวิทยาศาสตร์บริการให้ เป็นสถานที่ที่รับตรวจสอบผลิตภัณฑ์ชุมชน ด้านความร่วมมือกับองค์กรภายนอก เช่น มีการลงนามความร่วมมือกับสภาอุตสาหกรรมจังหวัด สภาหอการค้าจังหวัด สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัด ด้านสถานที่และความตั้งใจที่จะจัดตั้งหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจขึ้น โดยมีเป้าหมายในการให้บริการแก่ นิสิต นักศึกษา อาจารย์ บุคคลทั่วไปที่มีความต้องการหรือสนใจในการจัดตั้งธุรกิจแต่ขาดปัจจัยสนับ สนุนในหลาย ๆ ด้าน และหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีจะเป็นแรงขับเคลื่อนที่ สำคัญที่จะสนับสนุนให้เกิดผู้ประกอบการใหม่ที่มีศักยภาพในการแข่งขันได้อย่างเป็นรูปธรรม