• วันที่ 19 มิถุนายน 2561 หน่วยบ่มเพาะฯ นัดพบผู้เชี่ยวชาญ ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ อาจารย์แสงแข สพันธุพงศ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้กับผู้ประกอบการระดับ start-up
  [ อ่าน.. ] - แก้ไขล่าสุด 20-06-2018 09:47:54

 • วันที่ 19 มิถุนายน 2561 หน่วยบ่มเพาะฯ นัดพบผู้เชี่ยวชาญ ที่ปรึกษาด้านการจดทะเบียนนิติบุคคล คุณเกษม ดวงชัย ผู้จัดการ หจก.พี แอนด์ เค ธุรกิจการบัญชี ให้กับผู้ประกอบการระดับ start-up
  [ อ่าน.. ] - แก้ไขล่าสุด 20-06-2018 09:43:15

 • วันที่ 5 มิถุนายน 2561 คุณวรันฐิยา ไชยลา ผู้จัดการหน่วยบ่มเพาะฯ เข้าร่วมการประชุมพิจารณาคัดเลือกผลิตภัณฑ์ OTOP Premium และผลิตภัณฑ์ OTOP ที่จะนำมาพัฒนาต่อยอด เครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง
  [ อ่าน.. ] - แก้ไขล่าสุด 05-06-2018 16:53:03

[ ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด ]
 • ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มยอดขายจากการโฆษณาผ่าน Facebook และ Lazada จัดโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
  [ อ่าน.. ] - แก้ไขล่าสุด 27-04-2018 09:09:35

 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรมโครงการพัฒนาและสร้างผู้ประกอบการโดยใช้ความรู้ในสถาบันอุดมศึกษาเป็นฐาน "การทำธุรกิจผลิตภัณฑ์ความงามจากตาลโตนด" ระหว่างวันที่ 29-31 มีนาคม 2561
  [ อ่าน.. ] - แก้ไขล่าสุด 27-03-2018 13:28:45

 • เปิดรับสมัครผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมทักษะอาชีพการทำธุรกิจผลิตภัณฑ์ความงามจากตาลโตนด และ การทำธุรกิจจากการแปรรูปเห็ด
  [ อ่าน.. ] - แก้ไขล่าสุด 14-03-2018 09:40:41

[ ข่าวอบรม/สัมมนา ทั้งหมด ]