• การสัมมนาเครือข่าย TLO ครั้งที่ 1 เพื่อระดมความเห็นในการพัฒนาระบบ IT Pioneer Platform เพื่อบริหารจัดการการนำเข้าข้อมูลในส่วนของ KM Learning Platform
  [ อ่าน.. ] - แก้ไขล่าสุด 04-12-2018 10:49:11

 • บรรยายพิเศษ "การบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี"
  [ อ่าน.. ] - แก้ไขล่าสุด 23-11-2018 13:27:36

 • 14 พฤศจิกายน 2561 หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี นำผู้ประกอบการ เข้าร่วมการกลั่นกรองผู้ประกอบการ TOR 62 เพื่อคัดเลือกเข้าร่วมโครงการหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษา ปีงบประมาณ 2562
  [ อ่าน.. ] - แก้ไขล่าสุด 15-11-2018 15:42:51

[ ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด ]
 • ประชาสัมพันธ์โครงการจัดตั้งศูนย์ให้คำปรึกษาด้านทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรมในภูมิภาคสำหรับภาคตะวันตก กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์
  [ อ่าน.. ] - แก้ไขล่าสุด 30-10-2018 10:02:12

 • ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มยอดขายจากการโฆษณาผ่าน Facebook และ Lazada จัดโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
  [ อ่าน.. ] - แก้ไขล่าสุด 27-04-2018 09:09:35

 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรมโครงการพัฒนาและสร้างผู้ประกอบการโดยใช้ความรู้ในสถาบันอุดมศึกษาเป็นฐาน "การทำธุรกิจผลิตภัณฑ์ความงามจากตาลโตนด" ระหว่างวันที่ 29-31 มีนาคม 2561
  [ อ่าน.. ] - แก้ไขล่าสุด 27-03-2018 13:28:45

[ ข่าวอบรม/สัมมนา ทั้งหมด ]