• บ่ายวันที่ 15 มกราคม 2562 ผู้ประกอบการ "ผงกล้วยดิบ" รับคำปรึกษาเรื่องพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์
  [ อ่าน.. ] - แก้ไขล่าสุด 16-01-2019 09:26:20

 • เช้าวันที่ 15 มกราคม 2562 ผู้แทนจากสำนักงานเกษตรจังหวัดกาญจนบุรีพร้อมด้วยตัวแทนจากศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรเข้ารับคำปรึกษาและขอข้อมูลองค์ความรู้ เรื่อง การแปรรูปข้าว เพื่อเพิ่มมูลค่าการผลิตให้กับเกษตรกรในพื้นที่
  [ อ่าน.. ] - แก้ไขล่าสุด 16-01-2019 09:21:27

 • วันที่ 6 ธันวาคม 2561 หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี นัดพบผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ ดร.สิริยุภา เนตรมัย และ ดร.ฐิติศิลป์ กิจเชวงกุล อาจารย์ประจำกลุ่มสาขาชีวนวัตกรรมและผลิตภัณฑ์ฐานชีวภาพอัจฉริยะ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยม
  [ อ่าน.. ] - แก้ไขล่าสุด 12-12-2018 08:53:51

[ ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด ]
 • ประชาสัมพันธ์โครงการจัดตั้งศูนย์ให้คำปรึกษาด้านทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรมในภูมิภาคสำหรับภาคตะวันตก กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์
  [ อ่าน.. ] - แก้ไขล่าสุด 30-10-2018 10:02:12

 • ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มยอดขายจากการโฆษณาผ่าน Facebook และ Lazada จัดโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
  [ อ่าน.. ] - แก้ไขล่าสุด 27-04-2018 09:09:35

 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรมโครงการพัฒนาและสร้างผู้ประกอบการโดยใช้ความรู้ในสถาบันอุดมศึกษาเป็นฐาน "การทำธุรกิจผลิตภัณฑ์ความงามจากตาลโตนด" ระหว่างวันที่ 29-31 มีนาคม 2561
  [ อ่าน.. ] - แก้ไขล่าสุด 27-03-2018 13:28:45

[ ข่าวอบรม/สัมมนา ทั้งหมด ]