• วันที่ 5 พฤศจิกายน 2561 หน่วยบ่มเพาะฯ นัดพบผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาผลิตภัณฑ์ ดร.สิริยุภา เนตรมัย และ ดร.ฐิติศิลป์ กิจเชวงกุล อาจารย์ประจำกลุ่มสาขาชีวนวัตกรรมและผลิตภัณฑ์ฐานชีวภาพอัจฉริยะ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ให้กับผู้ประกอบการโครงการส่งเสริมการพัฒ
  [ อ่าน.. ] - แก้ไขล่าสุด 07-11-2018 16:21:51

 • การประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโครงการพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมเกิดใหม่ที่มีการเติบโตสูง (Innovative Startup) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
  [ อ่าน.. ] - แก้ไขล่าสุด 05-11-2018 12:48:13

 • วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 ฝ่ายทรัพย์สินทางปัญญา ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ร่วมกับ หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ได้จัดหน่วยให้บริการนอกสถานที่เพื่อให้คำปรึกษาด้านทรัพย์สินทางปัญญา
  [ อ่าน.. ] - แก้ไขล่าสุด 02-11-2018 14:46:24

[ ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด ]
 • ประชาสัมพันธ์โครงการจัดตั้งศูนย์ให้คำปรึกษาด้านทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรมในภูมิภาคสำหรับภาคตะวันตก กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์
  [ อ่าน.. ] - แก้ไขล่าสุด 30-10-2018 10:02:12

 • ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มยอดขายจากการโฆษณาผ่าน Facebook และ Lazada จัดโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
  [ อ่าน.. ] - แก้ไขล่าสุด 27-04-2018 09:09:35

 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรมโครงการพัฒนาและสร้างผู้ประกอบการโดยใช้ความรู้ในสถาบันอุดมศึกษาเป็นฐาน "การทำธุรกิจผลิตภัณฑ์ความงามจากตาลโตนด" ระหว่างวันที่ 29-31 มีนาคม 2561
  [ อ่าน.. ] - แก้ไขล่าสุด 27-03-2018 13:28:45

[ ข่าวอบรม/สัมมนา ทั้งหมด ]