รูปแบบการดำเนินการ

 

หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี KRUBI จะเป็นตัวกลางในการบ่มเพาะธุรกิจให้กับผู้ประกอบการรุ่นใหม่ ที่มีความประสงค์จะจัดตั้งหรือประกอบธุรกิจ แต่ขาดปัจจัยสนับสนุนที่เป็นองค์ประกอบที่สำคัญสำหรับการจัดตั้งธุรกิจ ทั้งในด้านบุคลากรที่มีความรู้ความชำนาญ นักวิจัยที่มีประสบการณ์ ศูนย์เครื่องมือกลาง และศูนย์ความเป็นเลิศที่จะเป็นส่วนสนับสนุนที่สำคัญที่จะก่อให้เกิดธุรกิจ ใหม่อย่างเป็นรูปธรรม

หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี KRUBI จะเป็นกลไกที่สำคัญในการผลักดันและก่อให้เกิดแนวคิดและกระบวนการในการจัดตั้งธุรกิจ โดยมีนโยบายที่สร้างความร่วมมือกับองค์กรภายนอก ทั้งภาครัฐและเอกชน ทั้งในท้องถิ่นและในระดับประเทศ และสนับสนุนปัจจัยและองค์ประกอบพื้นฐานที่สำคัญข้างต้นให้กับบัณฑิต นิสิตนักศึกษา คณาจารย์ ตลอดจนผู้ที่สนใจทั่วไปเข้าร่วมโครงการรับการบ่มเพาะ เพื่อสร้างโอกาสในการเป็นผู้ประกอบการที่มีคุณภาพและยั่งยืน โดยมีกลยุทธ์และแนวทางในการทำให้หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจมหาวิทยาลัยราชภัฏ กาญจนบุรีเกิดขึ้นใน 2 แนวทางได้แก่

1. Inside-Out คือ การนำผลงานวิจัย นวัตกรรมของมหาวิทยาลัยสู่ธุรกิจ โดยอาจสร้างผู้ประกอบการใหม่ หรือ ให้นิสิต นักศึกษา คณาจารย์ เข้าร่วมดำเนินการบ่มเพาะ

2. Outside-In คือ การเชื้อเชิญและสร้างโอการให้ผู้ที่มีแนวคิดในการจัดตั้งธุรกิจ หรือมีธุรกิจอยู่แล้ว แต่ต้องการพัฒนาศักยภาพและความเข้มแข็งของธุรกิจยิ่งขึ้น เข้ามาร่วมบ่มเพาะในโครงการ KRUBI