แนะนำบุคคลากร

ประวัติการศึกษา

- ระดับปริญญาโท : หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขา การวิจัยและสถิติฯ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

- ระดับปริญญาตรี : หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขา คณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ


ข้อมูลการติดต่อ

E-mail : Krubi_50@hotmail.com

Tel : 034534059-60 ต่อ 314

Tel : 034-534096

 

 

 

ประวัติการศึกษา

- ระดับปริญญาตรี : หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี


ข้อมูลการติดต่อ

E-mail : Krubi_50@hotmail.com

Tel : 034534059-60 ต่อ 314

Tel : 034-534096

 

 

 

 

ประวัติการศึกษา

- ระดับปริญญาตรี : หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี


ข้อมูลการติดต่อ

E-mail : Krubi_50@hotmail.com

Tel : 034534059-60 ต่อ 314

Tel : 034-534096