กระบวนการบ่มเพาะธุรกิจ

การะบวนการบ่มเพาะธุรกิจ มี 3 ขั้นตอน ได้แก่ ก่อนการบ่มเพาะ ระหว่างการบ่มเพาะ หลังการบ่มเพาะ ดังแสดงในรูป

 

จากรูป เป็นการแสดงกระบวนการบ่มเพาะธุรกิจ คือ

ขั้นตอนที่ 1 ก่อนการบ่มเพาะ (Pre Incubate) เป็นขั้นตอนของการรับสมัคร ผู้สมัครที่มีแนวความคิดธุรกิจ หรือ มีผลิตภัณฑ์ต้นแบบ พร้อมทั้งพัฒนาธุรกิจ เพื่อผ่านเข้าสู่กระบวนการบ่มเพาะในขั้นตอนที่ 2

ขั้นตอนที่ 2 ระหว่างการบ่มเพาะ (Incubate) เป็นขั้นตอนของผู้ที่จะได้รับการพิ๗รณาคัดเลือกโดยในการะบวนการนี้จะมีการประสานหาที่ปรึกษา และ หางบสนับสนุนให้กับบริษัท จากหน่วยงานต่างๆ เพื่อให้บริษัทสามารถมีงบในการทำวิจัย พัฒนาผลิตภัณฑ์ และทดสอบตลาด ซึ่งเป็นขั้นตอนในการสร้างบริษัทเริ่มต้น (Start Up Company) ใช้เวลาในการบ่มเพาะ 0.5 – 1 ปี ในขั้นตอนที่ 1 และ ขั้นตอนที่ 2

ขั้นตอนที่ 3 หลังการบ่มเพาะ เป็นขั้นตอนของการพัฒนาบริษัทเริ่มต้น (Start Up Company) ให้เป็นบริษัทเต็มรูปแบบ (Spin off Company) จะเป็นกระบวนการที่จะช่วยเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับผู้เข้ารับการบ่มเพาะ โดยจะมีการประสานในด้านต่างๆ อาทิ การแสดงนิทรรศการ การร่วมทุน การกู้เงิน จากหน่วยงานต่างๆ เป็นการส่งเสริมช่องทางตลาดให้กับผู้เข้ารับการบ่มเพาะ เพื่อให้เกิดความเข้มแข็งและพัฒนาไปสู่บริษัทเต็มรูปแบบ