เกี่ยวกับเรา


หลักการและเหตุผล

วิสัยทัศน์/พันธกิจ

วัตถุประสงค์วัตถุประสงค์

1. เพื่อสร้างโอกาสในการเป็นผู้ประกอบการให้กับบัณฑิต นิสิต นักศึกษา คณาจารย์ ตลอดจนผู้ที่สนใจในท้องถิ่นและที่ใกล้เคียง

2. เพื่อสนับสนุน และให้ความช่วยเหลือในด้านนักวิชาการ นักวิจัย เครื่องอุปกรณ์และสถานที่ สำหรับผู้ที่ต้องการประกอบธุรกิจแต่ขาดปัจจัยในการสนับสนุน

3. เพื่อสร้างองค์ความรู้ในกระบวนการจัดตั้งธุรกิจ การดำเนินงานธุรกิจ การพัฒนาระบบธุรกิจให้กับผู้ประกอบการหน้าใหม่ให้สามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างมั่นคง

4. เพื่อผลักดันและส่งเสริมผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัย ให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่สร้างมูลค่าในการดำเนินธุรกิจได้ และสามารถต่อยอดในการพัฒนาและจดสิทธิบัตร

5. เพื่อเป็นหน่วยกลางสำหรับการประสานงานระหว่างภาครัฐ และเอกชน ในการอำนวยความสะดวกในเรื่องของความร่วมมือและแนวทางในการจัดตั้งบริษัทบ่มเพาะ