ข้อมูลอาคารสถานที่

สำนักงาน KRUBI

ศูนย์เครื่องมือกลาง

ความพร้อมของโครงสร้างพื้นฐานด้านการวิจัย

ความพร้อมด้านการบริหารจัดการ การให้บริการ/คำปรึกษาเชิงธุรกิจความพร้อมของโครงสร้างพื้นฐานด้านการวิจัย

หน่วยวิจัย / ห้องปฏิบัติการ / ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทาง
ชื่อหน่วยวิจัย   สถาบันวิจัยและพัฒนา
ชื่อหัวหน้าหน่วยวิจัย   ผศ.ดร.พรรัตน์ ประสิทธิ์กุศ
รายชื่อนักวิจัยในหน่วยฯ     ผศ.ดร.พรรัตน์ ประสิทธิ์กุศล, ผศ.วิเชียร เพียงโงก
สังกัด ภาควิชา/คณะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ความเชี่ยวชาญของหน่วยฯ   งานวิจัยประเมินผลภายในสถาบันและภายนอกสถาบัน

หน่วยวิจัย / ห้องปฏิบัติการ / ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทาง
ชื่อหน่วยวิจัย   เครือข่ายห้องปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อม  (มีการลงนามความร่วมมือกับกรมวิทยาศาสตร์บริการ (ปี 2549)ให้เป็นศูนย์ตรวจสอบและ วิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ชุมชน)
ชื่อหัวหน้าหน่วยวิจัย   ดร.สุรชัย อังคณาสายัณห์
รายชื่อนักวิจัยในหน่วยฯ     ดร.เฉลียว เพชรทอง, ดร.นิชรี นิลนนท์,ดร.หฤทภัค กีรติเสวี, ดร.จินดารัตน์ โตกมลธรรม
สังกัด ภาควิชา/คณะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ความเชี่ยวชาญของหน่วยฯ   ตรวจสอบคุณภาพน้ำ คุณภาพอาหาร มลภาวะต่าง ๆ

หน่วยวิจัย / ห้องปฏิบัติการ / ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทาง
ชื่อหน่วยวิจัย   หน่วยศึกษาผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ
ชื่อหัวหน้าหน่วยวิจัย   ดร.เฉลียว เพชรทอง
รายชื่อนักวิจัยในหน่วยฯ     ดร.กาญจนา เชียงทอง, ดร.สุรชัย อังคณาสายัณห์, ดร.จินดารัตน์ โตกมลธรรม
สังกัด ภาควิชา/คณะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ความเชี่ยวชาญของหน่วยฯ   ตรวจสอบและวิเคราะห์สารผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ (เป็นแหล่งตรวจวิเคราะห์กวาวเครือที่มีความพร้อมในลำดับต้น ๆ  ของมหาวิทยาลัย)

หน่วยวิจัย / ห้องปฏิบัติการ / ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทาง
ชื่อหน่วยวิจัย   ศูนย์สิ่งแวดล้อมศึกษาภาคตะวันตก  (ได้รับการสนับสนุนจากกรมส่งเสริมสิ่งแวดล้อมและ BRT)
ชื่อหัวหน้าหน่วยวิจัย   อ.ปิยะพร คงอุบล
รายชื่อนักวิจัยในหน่วยฯ     อ.ปิยะพร คงอุบล
สังกัด ภาควิชา/คณะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ความเชี่ยวชาญของหน่วยฯ   ด้านศึกษาเส้นทางธรรมชาติบ้านพุเตยจัดกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงนิเวศ  เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ โดยในปี พ.ศ.2549 ได้รับการสนับสนุนเพิ่มเติมจาก องค์การปิโตเลียมแห่งประเทศไทย (ปตท.) ให้จัดทำค่ายเยาวชนอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมภาคตะวันตก

หน่วยวิจัย / ห้องปฏิบัติการ / ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทาง
ชื่อหน่วยวิจัย   ศูนย์ดาราศาสตร์ภาคตะวันตก (มีการลงนามความร่วมมือกับหอดูดาวเกิดแก้วภาคตะวันตก)
ชื่อหัวหน้าหน่วยวิจัย   อ.ธีรวัฒน์ ภู่ขวัญเมือง
รายชื่อนักวิจัยในหน่วยฯ     อ.ธีรวัฒน์ ภู่ขวัญเมือง
สังกัด ภาควิชา/คณะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ความเชี่ยวชาญของหน่วยฯ   ด้านบริการวิชาการทางดาราศาสตร์ การจัดค่ายเยาวชน