บริการสำหรับผู้เข้าร่วม

ผู้ที่เข้ารับการบ่มเพาะจะได้รับการสนับสนุนด้านต่างๆ เพื่อให้สามารถเริ่มธุรกิจและดำเนินธุรกิจต่อไปอย่างเป็นระบบ

1. "พี่เลี้ยง" ที่สามารถให้คำแนะนำ แก้ไขปัญหาเบื้องต้นในการดำเนินธุรกิจ ผู้จัดการเป็นพี่เลี้ยงที่จะรับฟัง แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาของผู้เข้ารับการบ่มเพาะ พร้อมทั้งให้คำปรึกษา และแก้ไขปัญหาในเบื้องต้น

2. จัดหาที่ปรึกษาหรือผู้เชียวชาญเฉพาะทาง ตามความจำเป็นของแต่ละธุรกิจ การจัดหาที่ปรึกษาทางหน่วยฯ มีการจัดหาที่ปรึกษา 2 ด้าน คือ

3. การอำนวยความสะดวกในการขอใช้เครื่องมือ อุปกรณ์การผลิต วิจัย วิเคราะห์ ทดสอบผลิตภัณฑ์ หน่วยฯ จะเป็นผู้ประสานจัดหาเครื่องมือ อุปกรณ์ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นห้องปฏิบัติการวิจัย การวิเคราะห์ ทดสอบผลิตภัณฑ์ ให้กับผู้เข้ารับการบ่มเพาะ

4. การให้บริการด้านสถานที่ อุปกรณ์พื้นฐาน และสิ่งอำนวยความสะดวก หน่วยฯได้มีการจัดเตรียมพื้นที่ อุปกรณ์พื้นฐาน สำหรับสำนักงานให้กับผู้เข้ารับการบ่มเพาะ เพื่ออำนวยความสะดวกและลดภาวะความเสี่ยงให้กับผู้เริ่มต้นธุรกิจ และช่วยให้ผู้เข้ารับการบ่มเพาะมีความสะดวกในการติดต่อประสานกับที่ปรึกษา นอกจากนี้ยังมีบริการห้องประชุม การให้บริการรถยนต์ เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องใช้สำนักงาน สาธารณูปโภค และสิ่งอำนวยความสะดวก เป็นต้น ซึ่งได้มีกำหนดอัตราค่าบริการไว้แล้ว

5. ประสานการจัดหาแหล่งทุน หน่วยฯได้มีการเชื่อมโยงกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ซึ่งเป็นแหล่งทุนสนับสนุนผู้ประกอบการทั้งในช่วงเริ่มต้นและบริษัทเต็มรูปแบบที่พร้อมขยายธุรกิจ โดยในกรณีที่ผู้ประกอบการเพิ่งเริ่มธุรกิจอาจขาดสภาพคล่อง การหาแหล่งทุนมาสนับสนุนอาจแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของผู้เข้าร่วมโครงการ และอาจช่วยลดความเสี่ยงได้ในระดับหนึ่ง โดยมีตัวอย่างแหล่งทุน ดังนี้

แหล่งเงินทุน หน่วยงาน
1. ทุนวิจัย สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.)
2. ทุนทดสอบตลาด  
3. ทุนเริ่มต้นธุรกิจ  
4. ทุนที่ปรึกษา  
5. ทุนเริ่มต้นธุรกิจ  
6. ทุนที่ปรึกษา  
7. ทุนเริ่มต้นธุรกิจ  

6. กิจกรรมเสริมสร้างความเข้มแข็ง เช่น การอบรม การแสดงนิทรรศการ การศึกษาดูงาน เป็นต้น

การให้บริการต่างๆที่หน่วยฯ จัดเตรียมให้ผู้เข้ารับการบ่มเพาะธุรกิจนั้น ผู้เข้ารับการบ่มเพาะสามารถแจ้งปัญหา ความต้องการ ในการขอรับบริการต่างๆ โดยหน่วยฯได้จัดทำเอกสารแบบขอรับบริการการบ่มเพาะธุรกิจ