ข้อมูลอาคารสถานที่

สำนักงาน KRUBI

ศูนย์เครื่องมือกลาง

ความพร้อมของโครงสร้างพื้นฐานด้านการวิจัย

ความพร้อมด้านการบริหารจัดการ การให้บริการ/คำปรึกษาเชิงธุรกิจศูนย์เครื่องมือกลาง

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีมีศูนย์วิทยาศาสตร์สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งเพียบพร้อมไปด้วยเครื่องมือที่ทันสมัยสำหรับการตรวจสอบ วิเคราะห์ทางเคมี ชีวะ อาหาร ฯลฯ และบุคลากรที่มีความสามารถและความเป็นเลิศเฉพาะทาง ด้วยเหตุนี้เอง กรมวิทยาศาสตร์บริการได้ขอลงนามความร่วมมือกับศูนย์วิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัย ราชภัฏกาญจนบุรี ให้เป็นเครือข่ายห้องปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อมและเป็นศูนย์ตรวจสอบ ผลิตภัณฑ์ชุมชนประจำภาคตะวันตก ที่พร้อมในการให้บริการเป็นเครื่องมือกลางสำหรับบริษัทบ่มเพาะ โดยมหาวิทยาลัยกำลังดำเนินการร่างระเบียบว่าด้วยอัตราการเก็บค่าบริการและ บำรุงรักษาเครื่องมือ ซึ่งมีนโยบายในการกำหนดราคาที่ผู้ประกอบการสามารถสนับสนุนและเข้าใช้บริการ ได้