เกี่ยวกับเรา


หลักการและเหตุผล

วิสัยทัศน์/พันธกิจ

วัตถุประสงค์วิสัยทัศน์/พันธกิจ

หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี เป็นแหล่งบ่มเพาะความรู้ด้านวิชาการ  ความรู้ในการประกอบธุรกิจ และเติมเต็มด้านวิจัยและเทคโนโลยีให้กับผู้ประกอบการรุ่นใหม่ เพื่อสร้างผู้ประกอบการและสร้างศักยภาพด้านการแข่งขันในระดับสากล