• การสัมมนา "แนวทางการพัฒนาและยกระดับสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
  [ อ่าน.. ] - แก้ไขล่าสุด 07-09-2019 13:38:25

 • วันที่ 5 กรกฎาคม 2562 นางสาววรันฐิยา ไชยลา ผู้จัดการหน่วยบ่มเพาะฯ เข้าร่วมงาน "Techno mart 2019 ก้าวสำคัญเพื่อการขับเคลื่อน วทน. สู่ภูมิภาค"
  [ อ่าน.. ] - แก้ไขล่าสุด 07-09-2019 13:14:11

 • วันที่ 17 มิถุนายน 2562 คุณรำพรรณพร ระย้าย้อย ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ "น้ำตาลอ้อย" และ คุณเตือนใจ ชำนาญกุล ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ “ทอดมันปลากราย” พบอาจารย์ที่ปรึกษา ดร.สิริยุภา เนตรมัย และ ดร.ฐิติศิลป์ กิจเชวงกุล อาจารย์ประจำกลุ่มสาขาชีวนวัตกรรมและผลิตภัณฑ์ฐ
  [ อ่าน.. ] - แก้ไขล่าสุด 07-09-2019 13:07:56

[ ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด ]
 • ประชาสัมพันธ์โครงการจัดตั้งศูนย์ให้คำปรึกษาด้านทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรมในภูมิภาคสำหรับภาคตะวันตก กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์
  [ อ่าน.. ] - แก้ไขล่าสุด 30-10-2018 10:02:12

 • ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มยอดขายจากการโฆษณาผ่าน Facebook และ Lazada จัดโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
  [ อ่าน.. ] - แก้ไขล่าสุด 27-04-2018 09:09:35

 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรมโครงการพัฒนาและสร้างผู้ประกอบการโดยใช้ความรู้ในสถาบันอุดมศึกษาเป็นฐาน "การทำธุรกิจผลิตภัณฑ์ความงามจากตาลโตนด" ระหว่างวันที่ 29-31 มีนาคม 2561
  [ อ่าน.. ] - แก้ไขล่าสุด 27-03-2018 13:28:45

[ ข่าวอบรม/สัมมนา ทั้งหมด ]