หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

 

  

 

" บ่มเพาะเมล็ดพันธ์แห่งปัญญา เพื่อก่อให้เกิดธุรกิจเริ่มต้น และก้าวไปสู่อนาคตที่มั่นคง "


หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

Kanchanaburi Rajabhat Univercity Business Incubator

Tel : 034534059-60 ต่อ 314 หรือ 034-534096 | E-mail : krubiw_50@hotmail.com